Ban lãnh đạo

Hội Đồng Trường

Ngày 24 tháng 05 năm 2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Quang – Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng.

2. Bà Nguyễn Thị Mộng Thu – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thành viên.

3. Ông Nguyễn Lương Thao – Phó Hiệu trưởng: Thành viên.

4. Bà Đào Thị Thu Hằng – Phó phòng Quản lý Đào tạo - ĐBCL - HTQT: Thành viên.

5. Bà Đào Thị Nhung – Phó Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học: Thành viên.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Công tác Chính trị HSSV: Thành viên.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Kế toán trưởng: Thành viên.

8. Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Khoa Dược: Thành viên.

9. Ông Nguyễn Quốc Huy – Bí thư Đoàn Thanh niên: Thành viên.

10. Bà Trần Thị Mỹ Lệ – Giảng viên: Thành viên.

11. Ông Nguyễn Phước Đức – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp: Thư ký Hội đồng.

  •  Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;

3. Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật;

4. Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

6. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

7. Kiến nghị với UBND tỉnh Đồng Nai thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

8. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

9. Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai để xem xét, quyết định.

 

Top