Khoa Khoa học Cơ bản

Bộ môn Giáo dục Cơ bản

Bộ môn Giáo dục Cơ bản bao gồm các bộ môn : Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh. 

Chủ nhiệm Bộ môn: Thầy Huỳnh Sơn Hùng

Top