Khoa Y

Bộ môn Y Cơ sở - Y lâm sàng

1. Chức năng:

+ Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Y học cơ sở cho các ngành học, cấp học trong chương trình đào tạo.

+ Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo của từng môn học được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng và phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ môn trong trường về công tác đào tạo và các hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

+ Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo; biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá học sinh sinh viên; cung cấp đầy đủ các test đánh giá theo qui chuẩn do Bộ giáo dục và đào tạo qui định.

+ Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng, chủ động tiếp cận và đổi mới phương pháp dạy.

+ Đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên đảm bảo khách quan, chính xác và công bằng.

+ Tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến mô hình học tập phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên.

+ Kiểm tra, giám sát giảng viên, giáo viên thuộc bộ môn việc thực hiện chương trình các môn học do bộ môn quản lý (gồm giảng viên, giáo viên cơ hữu, hợp đồng lao động và thỉnh giảng); các môn học do bộ môn quản lý gồm:

- Giải phẫu, Sinh lý học, Vi sinh, Ký sinh trùng, mô phôi, Hóa sinh;

- Điều dưỡng bệnh chuyên khoa (lao, tâm thần kinh)

2. Nhiệm Vụ:

+ Quản lý học sinh, sinh viên trong giờ học lý thuyết, thực hành và học lâm sàng.

+ Quản lý tài sản, trang thiết bị dạy - học được nhà trường giao.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

Top