Tin hoạt động

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

29 Tháng Sáu 2023 02:45 CH

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số: 249 -KH/TU ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số: 109-KH/ĐU ngày 19/6/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tiến hành thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ trường.

Về dự buổi Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm có:

- Đồng chí Đinh Quang Chung – trưởng phòng nghiệp vụ 3 Cơ quan UBKT tỉnh ủy Đồng Nai

 và Các đồng chí lãnh đạo các phòng khoa, trưởng các đoàn thể trong nhà trường.

Đ/c Nguyễn Hồng Quang - Hiệu trưởng - Chủ trì hội nghị quán triệt về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ và điều hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

 Mục đích

-  Thông qua lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao vị trí, vai trò và uy tín lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ viên chức, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

-  Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của viên chức; giúp viên chức “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng viên chức; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

Yêu cầu

-  Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nội dung Kế hoạch này và các văn bản liên quan. Việc thực hiện phải đánh giá thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm; đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

-  Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi vi phạm, tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Kết quả phiếu tín nhiệm phải được công khai và báo cáo kết quả cho cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ theo quy định.

Sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm

- Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Hội nghị nghe các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ lãnh đạo và tiến hành thực hiện quy trình ghi phiếu.

Hình ảnh đại biểu ghi phiếu

Hình ảnh đại biểu bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu kiểm số phiếu

Chụp hình lưu niệm

 

Top